top of page

Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā

Savā pēcdoktorantūras pētījumā izstrādāju identifikācijas sistēmu, kura palīdzētu definēt un noteikt dizaina sociāli ekonomisko ietekmi, novērtēt dizaina inovāciju kapacitāti zināšanu ietilpīgai un inovatīvai ekonomikai Latvijā. Teiciens, ka “dizains pievieno vērtību” ir balstīts pieņēmumā “labs dizains vienmēr rada labu vērtību”, taču nav uz pierādījumiem balstītas metodes vai identifikācijas sistēmas, kas pamatotu šos pieņēmumus.

 

Mana pēcdoktorantūras pētījuma tiešā mērķauditorija ir uzņēmēji, bet saistītā – valsts pārvaldes darbinieki. Izstrādātā dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma un tās indikatori būs uz pierādījumiem balstīta metode, kas skaidros pieņēmu “dizains pievieno vērtību”, radīs jaunu teoriju un dizaina paradigmu.

 

Pēcdoktorantūras pētījums “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”, projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/125, tiek finansēts ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

bottom of page