top of page
Projektu vadība

 

2017-2020
Pēcdoktorantūras pētījuma projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/125 vadība, Eiropas Reģionālā attīstība fonda un Latvijas valsts budžeta finansējums. Ministru kabineta noteikumu Nr.50 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.
 
2012 – 2013

Eiropas Sociāla fonda projekta nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/68 un līguma nr. 5-57-2/21/651, no 07.06.2012 - 09.11.2012 Motivācijas programmas „Sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana” īstenošanai ESF projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā” ietvaros (projekta finanšu administrācija LVL 25821,91) 

 

2012 – 2013

Eiropas Sociāla fonda projekta nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/68 un līgumu nr. 5-57-2/21/652, no 07.06.2012 - 09.11.2012 un nr. 5-19.2/63, no 26.03.2013 – 10.04.2013 Motivācijas programma „Sociālās iekļaušanās un nodarbinātības veicināšana” īstenošanai ESF projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā” ietvaros (projekta finanšu administrācija LVL 35022,77)

 

2009 – 2011

Latvijas Mākslas akadēmijas Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma dizainā” projekta vadītāja, programmas izstrāde un vadība; 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/005 (projekta finanšu administrācija LVL 179 591,40)

 

2011 – 2012

„Kas pagātni pētī – tas nākotni svētī!”; pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"; “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”; Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” rīcības plāna aktivitātes „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” projekta vadītāja; 10-09-LL03-L413201-000005, (projekta finanšu administrācija LVL 13 002)

 

2009 – 2010

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts dizainā, Dizaina Inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība, TPK dizainā un projekta vadītāja; TPK/2.1.2.1.2/08/01/002 

 

2007

ESF un SIF motivācijas programma sociālā riska grupām „Sev un Tev – darām kopā!” (Kauguru pagasta pašvaldība sadarbībā ar Dikļu pagasta pašvaldību) projekta nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0135/78, projekta koordinatore, projekta vadība, izstrāde; (projekta finanšu administrācija LVL 42 360,37)

bottom of page